Home

Projektový inžiniering
  • Štúdie uskutočniteľnosti podnikateľských zámerov
  • Projektový manažment
  • Ekonomické a prevádzkové analýzy existujúcich firiem
  • Optimalizácia dodávateľských a výrobných procesov
  • Príprava auditov
  • Zavádzanie kontrolingu
  • Návrhy logistických procesov